Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Dzisiaj jest: 18 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
Zmiana rozmiaru czcionki:

Wydanie decyzji o ustaleniu sposobu zagospodarowania terenu

 i warunków zabudowy

 

Wymagane dokumenty:

 

Do wniosku o wydanie decyzji ustalającej sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy należy załączyć:

1) w dwóch egzemplarzach kopię mapy zasadniczej  w skali 1:1000,( ewentualnie do celów projektowych), obejmującej swym zasięgiem obszar podlegający analizie równy co najmniej trzem szerokościom frontu działki, nie mniej jednak niż 50 m, od granic działki w każdą stronę wzdłuż drogi przy której jest położona przedmiotowa działka oraz drogę i najbliższe zabudowania po tej samej stronie drogi- wydawaną przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach, (jednym egzemplarzu mapy określić teren inwestycji oraz obszar oddziaływania inwestycji kolorem czerwonym i literami lub cyframi oraz wykreślić projektowane obiekty),

2) warunki techniczne dostaw mediów:

- w przypadku działki uzbrojonej:

a. kopie umów na dostawy wody i energii elektrycznej lub inne dokumenty potwierdzające uzbrojenie terenu w odpowiednią infrastrukturę;

- w przypadku działki nieuzbrojonej:

   1. wody: warunki techniczne przyłącza wodociągowego lub oświadczenia gestora sieci o możliwości wykonania takiego przyłącza – Urząd Gminy w Dalikowie tel. 43 678-01-23 wew. 32

   2. energii elektrycznej: warunki techniczne przyłącza elektro energetycznego lub oświadczenia gestora sieci o możliwości wykonania takiego przyłącza – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Zakład Energetyczny RE Sieradz ul. Wojska Polskiego 98, tel. 43 826-73-70.

3) odpis pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora( w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik),

4) inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na załatwienie sprawy.

 

Miejsce złożenia:

Urząd Gminy w Dalikowie, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików;
sekretariat lub pok. nr 26,  I piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30   tel. 43 678-01-23 wew. 27,
 

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Złożenie wypełnionego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 

Czas realizacji sprawy:

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)
 

Opłaty:
opłata skarbowa

 • za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 598 zł. (zwolnienie z opłaty dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy);
 • za przeniesienie praw do decyzji – 56 zł;
 • w przypadku decyzji odmownej-opłat za jej wydanie nie pobiera się;
 • opłaty wnoszone są w chwili składania wniosku w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek nr 36 9263 0000 3020 4769 2003 0003

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm..),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.  w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U z 2003 r. nr 164, poz. 1588 ).

 - ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm. ).

 

Do pobrania: 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.